over naber

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden, wordt er bij inkoop en werkprocessen op gelet dat er nergens onnodig, direct of indirect, voor het milieu schadelijke handelingen worden verricht. Bij inkoop wordt er op gelet dat er met de meest milieuvriendelijke materialen gewerkt wordt. De dagelijkse werkzaamheden moeten verricht worden met het oog op milieuvriendelijkheid. Dit wordt gewaarborgd door het milieumanagementsysteem. Dit alles wel binnen het kader van de onderneming, het mag niet zo zijn dat de concurrentiepositie van de onderneming schade ondervindt van het milieubewust handelen.

Door het continu bezig zijn met en toezien op het milieubewust handelen, wordt gegarandeerd dat er een continue verbetering ten opzichte van en ter voorkoming van vervuiling mogelijk is en gerealiseerd wordt.

In vergaderingen worden doelen ten aanzien van het milieu gesteld, bijgesteld en als behaald beoordeeld. Deze doelen worden opgenomen in de KVM-planning. Hier kan een actueel overzicht van alle doelen en de status ervan opgevraagd worden. Tevens garandeert het milieumanagementsysteem het documenteren, implementeren en onderhouden van milieuaangelegenheden.

Het milieubeleid van de onderneming wordt naar alle medewerkers gecommuniceerd. Tevens is het milieubeleid gepubliceerd op internet, zodat het ook voor het publiek beschikbaar is.

Specifiek gaat de onderneming op een voor haar zo goed mogelijke wijze te werk aangaande:

a.                    uitstoot aan de lucht
b.                    lozing op het grondwater
c.                    lozing op/in de grond
d.                    het gebruik van halffabricaten en natuurlijke grondstoffen,  
                       voor zover van toepassing
e.                    het gebruik van energie
f.                     de emissie van energie, in de vorm van warmte, straling en vibraties
g.                    afval en bijproducten
h.                    fysieke kenmerken, zoals omvang, vorm, kleur en voorkomen

Hoe dit precies bewerkstelligd wordt staat o.a. beschreven in de milieuvergunning van 29-07-2008. Het milieubeleid is in overeenstemming met juridische aspecten.

 

innovatieve partners

Profloor, triqo, EV Box.